Hướng dẫn đánh giá ngoại tệ cuối năm

Ngày 15/07/2019

Đánh giá ngoại tệ cuối năm là bước quan trọng và cần thiết trong hoạt động hạch toán kế toán khi mua bán, trao đổi hoặc thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ. Và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ cuối năm vào thời điểm lập BCTC là hết sức cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam cần dựa trên tỷ giá giao dịch thực tế của nhà nước.

Tại sao cần đánh giá ngoại tệ cuối năm?

Khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước, các doanh nghiệp cần đánh giá lại các khoản tiền mặt, tiền gửi bằng các ngoại tệ thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm bao gồm các khoản: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển khoản nợ ngắn hạn từ 1 năm trở xuống có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm làm báo cáo tài chính thì sẽ không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi vào bút toán và ngược lại để xóa số dư.

Đối với việc chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn trên 2 năm có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì sẽ được xử lý như sau:

Đối với các khoản nợ cần thu dài hạn và phải thu bằng ngoại tệ thì công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

 • Trường hợp chênh lệch tăng sẽ được hạch toán vào thu nhập tài chính (515) trong năm.
 • Trường hợp chênh lệch giảm sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính (635) trong năm.

Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại sẽ được xử lý như sau:

 • Trường hợp chênh lệch tăng tỷ giá hối đoán thì phần chênh lệch này sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ. Nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó.

Hướng dẫn thực hiện đánh giá ngoại tệ cuối năm trên phần mềm

Phần mềm kế toán 1A hỗ trợ bạn hạch toán ngoại tệ và xử lý các công việc liên quan:

 • Hỗ trợ bạn lấy tỷ giá ghi sổ đích danh khi hạch toán các chứng từ như: hóa đơn bán hàng, phiếu thu khách hàng bằng ngoại tệ, hóa đơn mua hàng, lập phiếu chi trả tiền NCC, lập phiếu chi tạm ứng, ký quỹ, gửi tiết kiệm hoặc cho vay.
 • Tự động tính giá xuất quỹ và chênh lệch tỷ giá cho các khoản chi thanh toán hoặc áp thanh toán. Phần mềm sẽ tự động tính tỷ giá xuất quỹ bình quân gia quyền và tính chênh lệch tỷ giá cho từng giao dịch thanh toán, áp thanh toán. Bạn sẽ không phải thực hiện tính lại tỷ giá, không phải thực hiện tính chênh lệch tỷ giá.
 • Tự động đánh giá lại ngoại tệ khi lập BCTC. Phần mềm hỗ trợ bạn xác định tỷ giá sử dụng để đánh giá lại từng khoản theo thông tư mới củaBTC. Căn cứ tỷ giá bạn khai báo, phần mềm sẽ tự động tính CLTG do đánh giá lại và hạch toán Nợ/Có 4131. Số dư còn lại của 4131 sẽ được tự động kết chuyển về 515/635.

Hãy lựa chọn phần mềm kế toán 1A để hỗ trợ việc đánh giá ngoại tệ cuối năm nhanh và chính xác cho người sử dụng.

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)
 
© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)