Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

Ngày 20/05/2016

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch đầu tư ban hành ngày 17/05/2016 quy định 6 biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội dựa theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP.

Nghị định 96/2015/ND-CP quy định cụ thể một số điều về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội, những doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà được thành lập với mục tiêu là để giải quyết một vấn đề xã hội nào đó mà doanh nghiệp đó theo đuổi, phần lớn lợi nhuận thu được dùng để phục vụ mục tiêu xã hội và môi trường. Trong đó có những nội dung về việc cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, mội trường; thay đổi nội dung cam kết; chấm dứt cam kết; nhận viện trợ, tài trợ; đánh giá tác động,... đối với loại hình doanh nghiệp này. Những mẫu văn bản có liên quan đã được Bộ kế hoạch đầu tư ban hành, bao gồm:

Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Doanh nghiệp xã hội phải thông báo biểu mẫu này cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Trường hợp có sự thanh đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo và gửi kèm thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Các trường hợp doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường thì phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có các tài liệu sau đây:

a) Quyết định và bản sao biên bản họp của doanh nghiệp hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.

b) Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận (nếu còn).

Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định.

Trường hợp doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản tiếp nhận tài trợ được ký kết, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc tiếp nhận tài trợ; kèm theo thông báo phải có bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ.

Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ.

Trường hợp nội dung văn bản tiếp nhận tài trợ có thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về những nội dung thay đổi theo trình tự, thủ tục tương tự khi tiếp nhận viện trợ, tài trợ.

Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Báo cáo này được cơ quan kiểm tra lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra doanh nghiệp xã hội. Báo cáo được gửi cho doanh nghiệp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Nguồn: Tổng hợp
 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)