Thanh toán chi phí hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói

Ngày 26/07/2018

Công ty cổ phần liên doanh Việt – Tiệp là đơn vị thi công xây dựng công trình, đang thương thảo ký kết hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thương thảo hợp đồng thi công xây dựng với chủ đầu tư, giữa các bên có vấn đề chưa thống nhất về việc thanh toán chi phí hạng mục chung.

Theo Công ty cổ phần liên doanh Việt – Tiệp, đối chiếu với quy định hợp đồng trọn gói, các công việc thuộc chi phí hạng mục chung là các công tác pháp luật yêu cầu nhà thầu bắt buộc phải thực hiện trong quá trình thi công xây dựng. Do đó, Công ty cho rằng việc chủ đầu tư yêu cầu phải phân tích đơn giá và nghiệm thu để thanh toán từng hạng mục trong chi phí chung làm phức tạp thêm việc thanh toán cho nhà thầu nhỏ như Công ty.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần liên doanh Việt – Tiệp đề nghị được hướng dẫn về việc thanh toán chi phí hạng mục chung để đơn giản hóa cho nhà thầu nhỏ phù hợp với loại hợp đồng trọn gói, đồng thời có cơ sở để giải trình với các đơn vị thanh tra, kiểm toán.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 1 Điểm a và Điểm d Điều 62 của Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng, số liệu, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù họp với thiết kế.

Khoản 2 Điểm a, Điều 95 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy định một trong các thành phần của hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói là biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình phù hợp với thiết kế mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Như vậy, việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định trên. Theo đó, nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá trị ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (nghĩa là hoàn thành theo thiết kế).

Ngoài ra, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để thiết lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu.

Từ các căn cứ trên, việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) phải tuân thủ quy định trên.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)