Hướng dẫn cách hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200

Ngày 04/07/2019

Theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái có nhiều thay đổi mới. Trong bài viết hôm nay, Phần mềm kế toán 1A sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư này.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh sử dụng ngoại tệ hoặc có khoản công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ. Tuy nhiên khi ghi sổ kế toán doanh nghiệp phải tính theo đơn vị tiền tệ thống nhất là “Đồng” của Việt Nam. Vì thế, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về hạch toán chênh lệch tỷ giá.

Một số kiến thức về cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Khi Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 ra đời thì việc đánh giá các giao dịch phát sinh liên quan đến ngoại tệ còn dựa trên góc độ tiền tệ hay phi tiền tệ có một vài điểm mới: thứ nhất là về nguyên tắc hạch toán ngoại tệ, thứ hai nguyên tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, thứ ba về nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán.

Thứ nhất về nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ. Theo quyết định 15 thì nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC. Theo Quyết định số 15, đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN VN công bố.

Thứ hai về nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ. Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động. Trong đó:

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc thanh toán các khoản nợ trả bằng ngoại tệ được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên có TK tiền khi thanh toán tiền ngoại tệ được xác định trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh tại bên Nợ TK tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm thanh toán.

Thứ ba về nguyên tắc áp dụng tỷ giá kế toán. Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.

Phần mềm kế toán 1A hỗ trợ hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nếu các bạn lo ngại về việc phải tự hạch toán ngoại tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm kế toán 1A sẽ hỗ trợ các bạn:

  • Hỗ trợ bạn lấy tỷ giá ghi sổ đích danh khi hạch toán các chứng từ
  • Tự động tính tỷ giá xuất quỹ và chênh lệch tỷ giá cho các khoản chi thanh toán, hoặc áp thanh toán.
  • Tự động đánh giá lại ngoại tệ khi lập BCTC

Hỗ trợ tính tỷ giá xuất quỹ ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá

Phần mềm tự động tính tỷ giá xuất quỹ bình quân gia quyền và tính chênh lệch tỷ giá cho từng giao dịch thanh toán, áp thanh toán. Bạn không phải thực hiện tính lại tỷ giá, không phải thực hiện tính CLTG.

Hỗ trợ đánh giá lại các khoản mục ngoại tệ khi lập BCTC

Phần mềm hỗ trợ bạn xác định tỷ giá sử dụng để đánh giá lại từng khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Căn cứ tỷ giá bạn khai báo, phần mềm tự động tính CLTG do đánh giá lại và hạch toán Nợ/Có 4131.

Sau đó, số dư còn lại của 4131 sẽ được tự động kết chuyển về 515/635.

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)