Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục đăng ký Thuế

Ngày 08/08/2016

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC để điều chỉnh và thay thế các nội dung trong Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012. Thông tư này quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; Thay đổi thông tin đăng ký thuế; Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức,...

Thông tư 95/2016 hướng dẫn thủ tục đăng ký Thuế

Theo đó, Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về các nội dung sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày trên các chứng từ đăng ký Doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp (DN) thành lập và hoạt động theo Luật DN thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật DN và các văn bản hướng dẫn về đăng ký DN.

Các DN không thành lập theo Luật DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và những nội dung liên quan đến quản lý thuế, đăng ký thuế của DN thành lập theo Luật DN nhưng chưa được quy định tại Luật DN và các văn bản hướng dẫn thì thực hiện đăng ký thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 29 Luật quản lý thuế.

Các văn bản có liên quan kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC bao gồm:

+ Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT.

+ Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT.

+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế mẫu số 25/ĐK-TCT.

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức.

Các trường hợp tổ chức lại , chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức được Thông tư này quy định bao gồm chia, tách, sát nhập và hợp nhất. Trong đó:

+ Chia Tổ chức kinh tế: Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế đối với  tổ chức bị chia được quy định tại Điều 16 và Điều 17; Thủ tục với các tổ chức kinh tế mới thành lập từ tổ chức kinh tế bị chia được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8.

+ Tách Tổ chức kinh tế: Thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8.

+ Sáp nhập Tổ chức kinh tế: Thủ tục đăng ký Thuế được quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17.

+ Hợp nhất Tổ chức kinh tế: Thủ tục chấm dứt hiệu lực Mã số thuế đối với Tổ chức bị Hợp nhất được quy định tại Điều 16, Điều 17; Thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế của Tổ chức mới được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này.

Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Các bên chịu trách nhiệm được quy định trong Thông tư này bao gồm: Người Nộp Thuế, Cơ quan Thuế, Cơ quan Đăng ký kinh doanh, Cơ quan Hải quan và các bộ, ngành có liên quan.

Thông tư bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” quy định tại Điểm 11.a Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tàichính và mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN, mẫu số 02/TB-MST-NPT ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016.

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)